Dr. Pedro L. Donado Pintado                                    Tf: 670 914 070
 

Musculoskeletal Diseases

Scapulohumeral periarthritis 

Tennis Elbow 

Sciatica 

Lumbalgia 

Rheumatoid arthritis 

Cervicobrachial Syndrome 

Muscle spasms 

Knee pain 

Metatarsalgia 

Osteoarthritis 

Epicondylitis 

Achilles tendonitis 

Fibromyalgia 

Mapa
Llamada
Acerca de